Prejsť na obsah

Ako uľahčiť predoperačnú prípravu pacientovi aj nemocnici?

Cieľová skupina

 • Pacienti, ktorým bol odporučený chirurgický zákrok, bez ohľadu na to, či ide o ambulantnú formu alebo vyžaduje hospitalizáciu
 • Zdravotnícky personál, ktorý plánuje rozvrh a zabezpečenie jednotlivých operácií. 

Problém

Pacienti pred chirurgickými zákrokmi čelia komplexnému administratívnemu a prípravnému procesu, ktorý momentálne funguje najmä papierovou formou (napr. osobné karty pacientov, fyzických letákov a pod.). Tento stav neumožňuje sledovať plnenie krokov predoperačnej starostlivosti pacientov v reálnom čase a ani aktuálnu alebo personalizovanú komunikáciu nasledujúcich krokov procesu. Zároveň sú pacienti často slabo zorientovaní v procese prípravy a nie vždy dodržia odporúčania nemocničného personálu.  

Príklady

 • Operácia štítnej žlazy má čakaciu dobu aj 3/4 roka. Často sa stáva, že takáto operácia sa zruší aj 2-3krát a doba, ktorú pacient čaká sa predĺži na viac ako rok. 
 • V prípade ortopédie, urológie, cievnej chirurgie je čakacia doba kvôli nízkemu počtu špecialistov na SR aj rok-dva.  Pacient nedodržaním predoperačnej prípravy riskuje výrazné oddialenie zákroku. 
 • Z pohľadu nemocnice ide o finančnú a časovú stratu, kedy pacienti kvôli čakacím dobám odchádzajú do iných zariadení, hoci nie s takým špičkovým personálom. 
 • Nemocnica je koncovou nemocnicou operujúcou v regióne s 800 tisíc obyvateľmi, so 40 tisíc hospitalizáciami ročne, a je jednou z mála nemocníc vykonávajúcich špecifické operačné výkony, preto tu  výrazne dopyt prevyšuje kapacity.

Popis výzvy

Hľadáme inovatívne riešenia na digitálne sprevádzanie pacientov počas jednotlivých fáz prípravného procesu pred operačným zákrokom. Cieľom je umožniť nemocniciam efektívnejšie plánovať operácie z ohľadom na aktuálnu pripravenosť jednotlivých pacientov a zvýšiť zapojenie pacientov pomocou lepšej komunikácie, realtime monitorovania a podpory motivácie. 

Podstatou celého procesu je, že na strane nemocnice bude možné na základe dostupných informácii o pripravenosti jednotlivých pacientov optimalizovať operačný program v predstihu a pacienti nezabudnú na dôležité informácie, získajú viac informácii o prevencii voči zanedbávaniu pred-operačného postupu a zvýši sa ich motivácia na jeho dodržiavanie.

Očakávania výzvy

V rámci tejto výzvy očakávame koncepty k nasledovným typom výstupov: 

 1. Digitálne nástroje, ktoré budú pacientom umožňovať prístup k osobnej karte pacienta so všetkými potrebnými úlohami pre pacienta a sledovanie ich plnenia zdravotníckym personálom 
 2. Digitálny nástroj pre zdravotnícky personál pre jasnú indikáciu zaradenia pacienta podľa toho, či splnil alebo nesplnil potrebné požiadavky, zbierajúci informácie o aktivite aj doplnkové informácie o dôvode nesplnenia kritérií. 
 3. Digitálny nástroj, ktorý uľahčí orientáciu pacienta v nemocnici pri vybavovaní jednotlivých krokov pred aj po operačnej administratívy. 
 4. Digitálny nástroj, ktorý motivuje k dodržiavaniu stanovených požiadaviek na strane pacienta a podporuje prevenciu pred zanedbaním pred-operačného procesu 

Očakávaný dopad

 • Optimalizácia/ zefektívnenie procesu predoperačnej prípravy pacienta z pohľadu nemocnice 
 • Podpora pri predoperačnej príprave z pohľadu pacienta 
 • Orientácia pacienta v nemocnici 
 • Motivácia na dodržiavanie predoperačných opatrení zo strany pacienta 

Na čo chceme dať dôraz pri riešení

 • Užívateľská prijateľnosť: ako jednoduché a intuitívne je používanie nástroja pre pacientov. Riešenie by malo byť užívateľsky prívetivé a zabezpečiť, že pacienti budú môcť ľahko pristupovať k informáciám a vykonávať požadované úlohy. 
 • Monitorovanie a upozornenia: Ako dobre riešenie monitoruje a upozorňuje pacientov na splnenie potrebných predoperačných úloh v reálnom čase a ako pomáha v prevencii pred zanedbaním týchto krokov 
 • Flexibilita: Riešenie by malo byť dostatočne flexibilné na prispôsobenie potrebám rôznych oddelení a typov chirurgických zákrokov. 
 • Záznam a sledovanie: Aké informácie riešenie získava a uchováva o aktivitách pacientov a ich pripravenosti/nepripravenosti. 
 • Spolupráca so zdravotníckym personálom: Či a ako riešenie umožňuje zdravotníckemu personálu reagovať na dané monitorovanie. 
 • Zabezpečenie komunikácie: Ako dobre riešenie umožňuje komunikáciu medzi pacientmi, nemocnicou a inými zúčastnenými stranami. 

Relevantné nástroje a zdroje

V súčasnosti využívame fyzické kartičky pacientov s kompletnými inštrukciami, ktoré budú slúžiť ako výborný východiskový bod pre návrh optimálneho riešenia popísaného procesu. Naši klinickí pracovníci, ktorí sú denne v kontakte s touto problematikou, budú poskytovať cenné „best practices“ v pozícii mentorov.   

Pozrite si, čo potrebujete vedieť pred hospitalizáciou na klinike/oddelení:  https://www.fnspfdr.sk/pacient/hospitalizacia/ 

Iné poznámky a komentáre

Pred vami sa otvára jedinečná príležitosť zmeniť spôsob, akým pacienti prežívajú prípravu na svoje operačné zákroky. Vaša kreativita a inovatívne myslenie majú potenciál viesť k revolučným riešeniam, ktoré pozitívne ovplyvnia pohodu našich pacientov a premenia stresujúci proces prípravy na pohodlný zážitok.