Prejsť na obsah

Ako zlepšiť informovanosť a podporiť prevenciu očných ochorení medzi seniormi?

Cieľová skupina: 

  • Pacienti, 60-80 rokov, so zhoršeným zrakom a prípadne aj sluchom.  
  • Opatrovatelia – deti (40-60 rokov), vnúčatá (20-30 rokov), najbližšia rodina. 

Problém

Starnutie populácie predstavuje výzvu v oblasti vzdelávania o ochoreniach a prevencii. Starší ľudia majú špeciálne potreby a preferencie, ktoré musíme zohľadniť pri komunikácii relevantných informácií týkajúcich sa zrakových ochorení a najmä ich prevencie. Problémy zahŕňajú nedostatočnú zrozumiteľnosť informácií, obmedzený prístup k relevantným zdrojom, vysokú potrebu motivovať seniorov k záujmu o svoje zdravie. Kvôli vysokým bariéram k informáciám a podpore v prevencií dochádza u starších ľudí k neskoršej diagnostike. Pri očných ochoreniach, ako napríklad vekom podmienená degenerácie makuly (nVPDM) môže včasnejšia diagnostika (na úrovni mesiacov) a liečba výrazne ovplyvniť dopad choroby na kvalitu života pacienta. 
​​Počet pacientov s nVPDM na Slovensku je cca 20 000 a je najčastejšou príčinou straty centrálnej zrakovej ostrosti u ľudí vo veku nad 50 rokov.  

Popis výzvy

Ako vieme podporiť aktivity seniorov ohľadom vzdelávania a prevencie o zrakových ochoreniach, špecificky vekom podmienenej degenerácie makuly? Ako zabezpečiť, aby včas zistili svoju predispozíciu na samotné ochorenie, prvé známky ochorenia a vďaka tomu sa vyhli strate zraku, čo má negatívne následky nielen na samotného pacienta, ale aj jeho okolie? Ako predísť dramatickému zhoršeniu zrakových schopnosti alebo strate zraku u pacienta? 

Očakávania výzvy

Očakávame koncepty riešení, ktoré zjednodušia komunikáciu o očných ochoreniach a prevencii pre seniorov a zvolia adekvátnu formu komunikácie na túto skupinu so zrakovým obmedzením:  
 

  1. Koncepty riešení zamerané na samotných seniorov – koncepty budú zohľadňovať potreby a preferencie seniorov v oblasti zrakových ochorení a ich diagnostiky. 

  2. Koncepty riešení zamerané na rodinných príslušníkov (deti a vnúčatá), hlavných opatrovateľov, prípadne blízke okolie – ako podporovať hlavných opatrovateľov v motivácii svojich rodinných príslušníkov (potenciálnych pacientov) vyhľadať odborníka včas. 

Očakávame, že navrhované riešenia motivujú seniorov k záujmu o svoje zrakové zdravie a poskytnú im prístup k dôležitým informáciám, vzhľadom na závažnosť a možnú stratu zraku. 
 
Koncepty by mali adresovať dopad: 

  • Optimalizácia/ zefektívnenie procesu vzdelávania seniorov o ochoreniach a prevencii 
  • Zvýšený dopyt cieľovej skupiny pacientov po primárnej starostlivosti dovoľujúci včasný záchyt pacientov 
  • Lepšia orientácia pacienta v procese liečby 

Na čo chceme dať dôraz pri riešení

  • Dopad a inovácia – ako veľmi by riešenie pomohlo pacientom a hlavným opatrovateľom v zlepšení povedomia o ochorení a možnostiach prevencie? Ako inovatívne a relevantné je toto riešenie? 
  • Skúsenosti používateľov (UX) – aké jednoduché je využiť riešenie pre pacientov v súčasnom prostredí? Je adekvátne prispôsobené cieľovej skupine? 
  • Realizovateľnosť a implementácia – Aká je náročnosť implementácie riešenia? Dá sa riešenie jednoducho a efektívne otestovať v horizonte pár mesiacov?  
  • Škálovateľnosť a udržateľnosť – je možne toto riešenie rozšíriť medzi dôležité záujmové skupiny? Je riešenie udržateľné aj bez dlhodobých vyšších investícií? Bolo by využiteľné pre cieľové skupiny v rámci iných terapeutických oblastí?  

Relevantné nástroje a zdroje