Prejsť na obsah

Efektívne monitorovanie a manažment ochorenia na diaľku prostredníctvom spätnej väzby pacienta

Ako môžeme pacientom poskytnúť starostlivosť bez toho, aby pacienti museli chodiť do nemocnice?

Riešenia na zlepšenie monitorovania výsledkov pacientov sú veľkou nenaplnenou potrebou v zdravotnej starostlivosti. Napriek spoločnému úsiliu pacientov a lekárov sú symptómy spojené s chorobou a samotnou terapiou (najčastejšie chemoterapiou) nedostatočne kontrolované. 

Súčasné mechanizmy hodnotenia symptómov sa spoliehajú na to, že pacienti rozpoznajú, že symptómy sú dostatočne závažné na to, aby vyhľadali lekársku pomoc. Neistota, oneskorené vyhľadanie špecialistu a nemožnosť prístupu k 24-hodinovým službám často vedú k tomu, že komplikácie nie sú dostatočne rýchlo rozpoznané, čo ohrozuje bezpečnosť pacientov. To často vedie k núdzovej hospitalizácii. Okrem toho pacienti zo vzdialených oblastí musia cestovať k špecializovanému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti dosť dlho, čo nemusí byť vždy možné alebo vedie k zníženej citlivosti na nežiaduce udalosti – cestovali by len kvôli skutočne závažnej udalosti alebo by mohli vycestovať za starostlivosťou až príliš neskoro po nástupe vážnych príznakov.

Víziou tejto výzvy je:

 • Pomôcť doktorom ľahko a efektívne monitorovať a optimalizovať liečbu pacientov prostredníctvom pravidelnej spätnej väzby na diaľku.
 • Podporiť pacientov v boji proti ťažkým chronickým ochoreniam, ako napr. proti rakovine, prijatím nových technológií, a zvýšiť tak pravdepodobnosť pozitívneho výsledku liečby.
 • Podporiť produkovanie „Real World Data“, ktoré v rámci sekundárneho využitia prispejú k zdravotnej starostlivosti založenej na hodnote.

Víziou pre nastavenie starostlivosti o pacientov je, aby o nich bolo postarané čo najlepšie bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a aké majú možnosti. 
Pacienti môžu vďaka inovatívnym riešeniam kedykoľvek poskytovať pravidelné aktualizácie o svojich liečebných výsledkoch a symptómoch a zdieľať ich s lekárom z pohodlia domova medzi ich osobnými návštevami. Tieto základné informácie môžu výrazne zlepšiť výsledky ich liečby a predĺžiť mieru prežitia.

Zdravotnícki pracovníci môžu kedykoľvek získať prístup k údajom o výsledkoch liečby svojich pacientov v rámci nemocničnej infraštruktúry, aby mohli robiť lepšie a rýchlejšie rozhodnutia o liečbe pacienta s cieľom zvýšiť mieru pozitívnych výsledkov liečby, ako aj optimalizovať riadenie zdrojov v súvislosti s liečbou pacienta.

Popis výzvy

Pre mnohých pacientov s ťažkými chronickými ochoreniami je veľká výzva zvládať ich priebeh a náročnú liečbu, pretože majú veľký negatívny vplyv na ich kvalitu života. Napriek usmerneniam pre pacientov a odborníkov o manažovaní silných a náročných terapií, ako je napríklad chemoterapia, lekári často nie sú schopní dostatočne efektívne kontrolovať  stav pacienta a možné negatívne vplyvy, pokiaľ nechodí na časté prehliadky alebo nie je hospitalizovaný. Nedostatočná liečba symptómov má za následok horšiu adherenciu pacientov pri liečbe, zhoršenú kvalitu života súvisiacu so zhoršeným zdravím, zvýšené využívanie zdravotníckych služieb a nanešťastie aj zvýšenú úmrtnosť. 

Súčasné mechanizmy hodnotenia symptómov sa spoliehajú na to, že pacienti rozpoznajú, že symptómy sú dostatočne závažné na to, aby kontaktovali lekára alebo vyhľadali lekársku pomoc. Neistota, neznalosť, oneskorené hlásenie a nemožnosť prístupu k 24-hodinovým službám na strane pacientov často vedú k tomu, že toxicita nie je dostatočne rýchlo rozpoznaná, čo ohrozuje bezpečnosť pacientov. 

Na zefektívnenie tohto procesu sú potrebné inovatívne riešenia, aby sme zlepšili výsledky pacientov a znížili náklady na starostlivosť a liečbu. Zdá sa, že obdobné riešenia sú prospešné pre ľudí, ktorí prechádzajú náročnou terapiou, pretože môžu obísť potrebu retrospektívneho hodnotenia pri najbližšej návšteve lekára.  Ide o proces, o ktorom sa predpokladá, že poskytuje slabší pohľad na skutočnú záťaž symptómov v dôsledku chýb spôsobených pamäťou (tzv. “recall bias”). Podobné systémy tiež umožňujú prenos údajov pacientov lekárom v priebehu niekoľkých minút, čo umožňuje proaktívne vyhodnocovanie symptómov. Zároveň, predchádzajúci výskum systémov diaľkového monitorovania v kontexte chemoterapie zdôrazňuje ich prínos pre kvalitu života pacientov, zmiernenie symptómov, zníženie počtu neplánovaných hospitalizácií, prežitie a efektívnosť nákladov (1).

Viaceré štandardizované nástroje pre zber a vyhodnotenie tzv. „Patient-reported outcome measures“ (PROMs) už boli vyvinuté a overené ako prostriedok na kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie mentálnych, sociálnych a fyzických funkcií pacienta (2). V rámci PROMs pacienti odpovedajú na sériu preddefinovaných otázok ohľadom ich aktuálnom stave a kvalite života s chorobou a nastavenou terapiou. PROMs môžu byť požadované v rôznych časových intervaloch alebo s rôznym dôrazom na funkcie pacienta podľa choroby a demografie pacientov. Na základe týchto dát môžu lekári presnejšie vyhodnotiť momentálny stav a kvalitu života ich pacientov a prispôsobovať tak ich rozhodnutia o ďalšom postupe pri liečbe.

Avšak, zapojenie a škálovateľnosť PROMs sytémov značne obmedzená kvôli náročnej IT integrácii riešenia do rôznych infraštruktúr nastavených v nemocniciach, ako aj nízkej motivácii zo strany lekárov a administratívnej zložky integrovať a udržiavať riešenie. Často je to spôsobené technickou zložitosťou implementácie, absenciou alebo nízkou úrovňou digitalizácie medzi poskytovateľmi, alebo nedostatkom zdrojov (čas a ľudské zdroje) na zabezpečenie správnej implementácie a využívania PROMs.

Zároveň musia riešenia rátať aj s tým, aby sa pacienti cítili komfortne pri používaní riešenia na zdieľanie ich momentálnych symptómov a boli dostatočne motivovaní a znalí takéto riešenie správne a pravidelne využívať.

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8293749/
(2) https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.33496

Vízia

Efektívne a presné diaľkové monitorovanie pacientov by mohlo ponúknuť obrovský prínos pre manažment pacientov a zlepšenie výsledkov liečby. Pacienti môžu svoje výsledky hlásiť častejšie, takže doktor môže v prípade potreby reagovať rýchlejšie a v prípade náhleho zhoršenia stavu pacienta a zasiahnuť včas. Mohlo by to nielen znížiť urgentné návštevy pacientov, ale aj optimalizovať manažment pacienta pre ošetrujúcich lekárov, aby sa mohli viac sústrediť na pacientov, ktorí potrebujú najnaliehavejšiu starostlivosť.

Napríklad, v prípade pacientiek s rakovinou prsníka je starostlivosť dobre nastavená pre rozbehnutie systémov diaľkového monitorovania a je nevyhnutným krokom pre lepšiu personalizovanú liečbu.

Riešenia by sa mali zamerať na:

 • Pacientky s rakovinou prsníka s potenciálom rozšíriť riešenie na iné terapeutické oblastí, počnúc onkológiou
 • Digitálne inovácie vzdialeného monitorovania pacienta v súlade s momentálne nastavenými princípmi a štandardmi starostlivosti
 • Jednoduchší manažment pacienta z pohľadu poskytovateľov starostlivosti tým, že budú dostávať informácie a PROMs častejšie a na diaľku
 • Vytváranie pridanej hodnoty a motivácie pre pacientov tak, aby boli motivovaní riešenie využívať a pomáhalo im lepšie zvládať ich chronickú chorobu
 • Riešenia by mali slúžiť aj na generovanie „real world data“ pre inštitúcie ako NCZI, aby sa umožnilo lepšie vyhodnocovanie pridanej hodnoty liečby
 • Kompatibilitu s lokálnymi (ne)digitálnymi riešeniami na strane poskytovateľov

Riešenia by sa mali vyhnúť (ne-cieľové):

 • Duplikácia momentálneho nastavenia systému
 • Neopodstatnené zapojenie a využívanie zariadení, ktoré nie sú kategorizované a povolené na medicínske účely (napr. „Smart“ hodinky a náramky)

Ďalšie užitočné informácie: